Gebruiksvoorwaarden software tools Belparts NV

(hierna Licentiegever)

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Onderhavige gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle producten, diensten en gebruikerslicentie van software die door de Licentiegever aangeboden worden en sluiten alle algemene voorwaarden van de KLANT uit.

Voorafgaandelijk aan de ingebruikname van voornoemde producten, diensten en software licentie – ontvangt de KLANT / zal de KLANT kennis kunnen nemen van deze voorwaarden.

Door de ingebruikname van producten, diensten en software licentie erkent de KLANT kennis genomen te hebben van en in te stemmen met onderhavige voorwaarden en ziet hij af van zijn eigen algemene en bijzondere voorwaarden, zelfs indien daarin wordt bepaald dat alleen zij van toepassing zijn.

Van onderhavige algemene voorwaarden kan enkel worden afgeweken d.m.v. een uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke overeenkomst, opgesteld en ondertekend door geldig gemachtigde vertegenwoordigers van beide partijen en uiterlijk op het tijdstip voorafgaand aan de uitvoering van de bestelling van de KLANT.

Indien er wijzigingen aangebracht worden aan onderhavige algemene voorwaarden, treden die in 30 dagen na bekendmaking ervan op de website van de Licentiegever en/of de KLANT zelf.

Artikel 2 – Gebruiksvoorwaarden

De KLANT is verantwoordelijk voor alle vereiste technische en organisatorische maatregelen met het oog op het gebruik en overdracht van de producten, diensten en software licentie.

De KLANT zal het gebruik van de producten, diensten en software licentie uitvoeren conform de instructies van de Licentiegever.
Bij het gebruik van de ter beschikking gestelde producten, diensten en software licentie gelden o.m. de volgende strikt na te leven voorwaarden:

  • de software mag enkel geïnstalleerd worden op een door de Licentiegever goedgekeurde informatica drager;
  • de KLANT verbindt er zich toe het gebruik van de producten, diensten en software licentie enkel toe te vertrouwen aan technisch opgeleide medewerkers;
  • de KLANT, noch derden, zijn gemachtigd de software te wijzigen dan wel tussenkomsten uit te voeren in de werking van de software;

De software kan enkel gebruikt worden voor het uitlezen en wijzigen van parameters op de door de Licentiegever geleverde producten in de op dat ogenblik bestaande gegevens.

Aan vooraf te bepalen voorwaarden kunnen eventuele update(s) bij de Licentiegever aangevraagd worden.

De Licentiegever draagt geen enkele aansprakelijkheid in geval van verkeerd en/of oneigenlijk gebruik van producten, diensten en software licentie.

Artikel 3 – Tussenkomsten van Licentiegever

In geval van problemen met de software dient de KLANT af te spreken met de Licentiegever. De Licentiegever verbindt er zich toe binnen redelijke termijn tussen te komen. De interventie-, en verplaatsingskosten van Licentiegever zullen worden aangerekend aan de op dat ogenblik geldende tarieven.

Artikel 4 – Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op de applicatie software komen toe aan de Licentiegever.
De KLANT verwerft slechts een persoonlijk en niet-overdraagbaar gebruiksrecht. De KLANT zal de producten, diensten en software licentie enkel aanwenden voor de inregeling-, controle-, en inbedrijfstelling van het vooraf overeengekomen project en zal de software licentie op geen enkele wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, tegen vergoeding of gratis, ter beschikking stellen aan derden.

De KLANT kan – en dit uitsluitend op eigen risico – de door de Licentiegever ter beschikking gestelde software kopiëren / downloaden op een door de Licentiegever goedgekeurde informatica drager.

Het is de KLANT verboden de software te vertalen, bewerken, arrangeren of anderszins te veranderen zonder de voorafgaande geschreven toestemming van de Licentiegever.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid beperkt zich tot het ter beschikking stellen door Licentiegever van producten, diensten en software licentie als middel maar geenszins als resultaat verbintenis.

Licentiegever is nooit aansprakelijk voor gebreken in de beveiliging van de door de KLANT opgeslagen informatie en gebreken als gevolg van handelingen van de KLANT dan wel derden.

Wordt sowieso uitgesloten:

  • enige vergoeding door Licentiegever van alle directe, en indirecte schade, financiële en commerciële verliezen, winstderving, verhoging van algemene kosten, storing van de planning, verlies van verwachte winst, cliënteel, e.d.
  • vergoeding van schade die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt is door apparatuur of software geleverd of aangemaakt door derden, of door enig ander element aanwezig in het bedrijf of op een installatie van de KLANT;
  • alle vorderingen van een derde gericht tegen de KLANT.

Artikel 6 – Vertrouwelijkheid

Klant verbindt zich tot volledige geheimhouding van alle informatie die zij over of m.b.t. de Licentiegever en haar producten verwerft bij de totstandkoming en uitvoering van deze overeenkomst.

Artikel 7 – Bevoegde Rechtbank en Toepasselijk Recht

Alle geschillen die tussen klant en leverancier ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming, de uitvoering en/of de interpretatie van deze overeenkomst zullen exclusief aan de rechtbanken van Leuven voorgelegd worden, zelfs ingeval van beroep op waarborg of van meerdere verdedigers.

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

Artikel 8 – Varia

De Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden van Licentiegever zijn van toepassing, behoudens in de gevallen waarin hiervan in huidige overeenkomst wordt afgeweken.